0

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted

 

MTÜ Triatloniakadeemia (reg.kood 80604924)
 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Põhimõtteid, mille alusel MTÜ Triatloniakadeemia kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas dokumendis (edaspidi põhimõtted).

1.2 Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada MTÜ Triatloniakadeemia poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.

1.3 MTÜ Triatloniakadeemia kogub ja töötleb Kliendiandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik MTÜ Triatloniakadeemia poolt korraldatud sündmustel osalemiseks ja Klientide parimaks teenindamiseks.

1.4 Registreerides end MTÜ Triatloniakadeemia poolt korraldatud sündmusele ehk MTÜ Triatloniakadeemia Kliendiks või avaldades soovi Kliendiks saada, antakse nõusolek oma Kliendiandmete töötlemiseks siinsetes põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

1.5 MTÜ Triatloniakadeemia hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ja kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil ning tagab Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.

1.6 MTÜ Triatloniakadeemia-l on õigus siinseid Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, andes sellest Klientidele kodulehel www.triatloniakadeemia.ee teada vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes õigusaktides tehtud muudatuste tõttu.

1.7 MTÜ Triatloniakadeemia võib Kliendiandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab MTÜ Triatloniakadeemia, et andmetöötlejad Töötlevad Kliendiandmeid MTÜ Triatloniakadeemia juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

1.8 MTÜ Triatloniakadeemia võib saata oma Klientidele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas ja saata kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest MTÜ Triatloniakadeemiale.

 

 

2. MÕISTED

2.1 Isikuandmed – pakutavate või vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

2.2 Kliendiandmed – igasugune info, mis on Kliendi kohta teada, sh isikuandmed (nt nimi, isikukood, kontaktandmed jne), ja Teenuse andmed.

2.3 Kliendiandmete töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine.

2.4 Kliendisuhe – õigussuhe, mis tekib Kliendi ja MTÜ Triatloniakadeemia vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda MTÜ Triatloniakadeemia teenust.

2.5 Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada MTÜ Triatloniakadeemia teenuseid.

2.6 Teenused – MTÜ Triatloniakadeemia poolt korraldatud spordisündmused ja nendega seotud tegevused.

2.7 Teenuse andmed – teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed Kliendi kohta, eelkõige andmed spordisündmustele registreerimise kohta.

 

3. KLIENDIANDMED JA NENDE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1 MTÜ Triatloniakadeemia töötleb Kliendiandmeid, mis on Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte käigus või isiku registreerimisel MTÜ Triatloniakadeemia Kliendiks. Kliendiandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses MTÜ Triatloniakadeemia teenuse osutamisest (nt ajavõtuteenuse pakkuja, maksete teostamine iseteeninduses), kui kohustus tuleneb seadusest, kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

3.2 MTÜ Triatloniakadeemia edastab tellimuse eest maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance OÜ-le, kelle makselahendusi MTÜ Triatloniakadeemia kasutab.

3.3 MTÜ Triatloniakadeemia töötleb Kliendiandmeid selleks, et:

3.3.1 pakkuda Klientidele võimalust kasutada MTÜ Triatloniakadeemia teenuseid (nt spordisündmustel osalemine);

3.3.2 täita Klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas;

3.3.3 anda Klientidele olulist infot teenuse osutamise kohta (nt osaleja stardinumber, sündmuse stardiaegade muutmine, erakordsed ilmastikutingimused vms);

3.3.4 paremini mõista Klientide ootusi teenuste suhtes, hinnata kliendikogemust ja teenuste kvaliteeti (nt kliendiküsitlused, tarbijauuringud jms);

3.3.5 analüüsida kliendigruppe ja/või teenuste kasutamist ja luua aruandeid;

3.3.6 täita Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.4 MTÜ Triatloniakadeemia poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoht (maakond/linn/vald), sugu, telefoninumber, e-postiaadress, teenuste tarbimine ja teenuste osutamisega seotud tegevused.

 

4. KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE

4.1 MTÜ Triatloniakadeemial on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi ja Klientide muid toiminguid (nt E-teeninduses, võistluskeskuses tehtud toimingud) ning vajaduse korral kasutada neid tehtud toimingute tõendamiseks.

4.2 MTÜ Triatloniakadeemia võib turvalisuse tagamise eesmärgil jälgida jälgimisseadmestiku abil enda kasutuses olevat territooriumi (nt võistluskeskus, stardipaik) ja selle lähiümbrust, sh isikuid, asju, protsesse, ning jälgimise tulemused salvestada. Neid andmeid kasutatakse ainult andmete kogumise eesmärgist lähtuvalt.

4.3 Jälgimisseadmestiku salvestisi võidakse kasutada MTÜ Triatloniakadeemia õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Klientide tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või tekitatud kahju tõendamisel.

 

5. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

5.1 Klientidel on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja teda puudutavale informatsioonile (nt registreeritud sündmused, tulemused jms). Samuti on Klientidel igal ajal õigus nõuda oma andmete parandamist (kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed) või kustutamist.

5.2 MTÜ Triatloniakadeemia kinnitab, et:

5.2.1 kaitseb Kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed Kliendiandmete kaitseks;

5.2.3 tema töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral;

5.2.4 tema töötajatel on õigus Kliendiandmeid töödelda ainult tööülesannete täitmiseks;

5.2.5 ilma tööalase vajaduseta Kliendiandmete töötlemine, sh Kliendiandmete vaatamine, on keelatud;

5.2.6 nõuab kõigilt koostööpartneritelt, kellega ta teeb Kliendiandmete töötlemisel koostööd (nt IT-, ajavõtuteenuse osutaja), et nad peavad kinni pidama samasugustest Kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

5.3 Juhul, kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.

5.4 MTÜ Triatloniakadeemia töötleb Kliendiandmeid nii kaua, kuni Kliendiandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

5.5 Kui klient leiab, et MTÜ Triatloniakadeemia on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Klienditoe poole e- posti aadressil info@triatloniakadeemia.ee.

5.6 Kliendil on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Üld- ja ostutingimused Makse- ja tarnetingimused Privaatsuspoliitika